در این قسمت پروژه‌های انجام شده در زمینه‌ی چاپ دیجیتال، چاپ فضای داخلی(پلات و لمینت)، چاپ فضای خارجی(اکوسالونت)، چاپ سازه‌های نمایشگاهی و چاپ افست را می‌توانید مشاهده کنید.